logo nordjylland95blue

Specialklassen på Dagskolen Nordjylland

Grundoplysninger

Organisering
Eleverne i specialklassen på Dagskolen Nordjylland er i den skolepligtige alder. Klassens personale består af en læreruddannet klasselærer samt en pædagogisk medhjælper med erfaringer fra området.
Den daglige drift varetages af afdelingsleder Gitte Munch.
Skolens leder er Karen Henriksen.

Visitation
Visitationen til specialklassen sker gennem kommunens PPR.

Målgruppen
Specialklassen er sammensat med udgangspunkt i elevernes undervisningsfaglige og udviklingsmæssige behov. Således sikres fokus på såvel elevernes faglige som specifikke individuelle personlige vanskeligheder. I klassen har eleverne forskellige vanskeligheder.
Der kan være tale om generelle og specifikke indlærings-, opmærksomheds-, kontakt-, læse- og sociale vanskeligheder.

Antal elever i klassen
Der er plads til 6 elever i specialklassen.

Klassens placering på skolen
Specialklassens placering i skolens afdeling understøtter tæt samarbejde med skolens øvrige klasser. Her tænkes på elevernes gensidige kontakt, samarbejde mellem pædagoger og lærere samt at specialklasseeleverne i temaugerne har tværfaglig undervisning med de øvrige elever på skolen i temauger.
Hver elev har deres egen arbejdsplads og der er også et fællesbord. Således kan der veksles imellem individuel og fælles undervisning.
Alle elever har deres egen bærbare computer med støtteprogrammer, og der vil være mulighed for IT – rygsæk i klassen.

Lærere og pædagoger
Personalet er specialuddannet eller har et godt kendskab til special-pædagogik. Det er en forudsætning, at personalet har kompetencer inden for relationer, undervisningsteknikker, specialpædagogiske undervisningsteknikker og metoder som eksempelvis brug af visuelle støttesystemer.
Personalet har kendskab til konfliktløsning og forebyggelse af konflikter.
Lærere og pædagoger har erfaring med at håndtere udfordringer i forbindelse med bl.a. adfærds- og kontaktformer.
Hele personalegruppen er efteruddannet i neuropædagogik og neuropsykologi. Personalet tilbydes opkvalificering, så de nødvendige kompetencer er til stede.
Herudover gives der løbende supervision.

Skolens fysiske rammer

 • 4 klasseværelser
 • Musikværksted
 • Kreativt værksted
 • Træværksted
 • Motor & Metalværksted
 • Køkkenværksted
 • Spisesal
 • Mindre sportshal (andre sportsaktiviteter sker i FFK hallen & Frederikshavn Svømmehal)

Desuden har vi nogle dejlige udendørsarealer med:

 • Græsplæne
 • Drivhus
 • Grønsagshave
 • Frugttræer og buske

Undervisning
Undervisningen tilbydes i henhold til den til enhver tid gældende folkeskolelov, bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt gældende bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen. Der undervises med udgangspunkt i folkeskolens fagrække. Som udgangspunkt deltager eleverne i såvel nationale tests som folkeskolens afgangsprøver.

Det overordnede mål med undervisningen er:

 • At eleverne opnår mulighed for at udvikle sig, trives og lære.
 • At elevernes forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på tilgodeses ved at undervisningen målrettes den enkelte elev.
 • At eleverne tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og blive rustet til at deltage aktivt i samfundet.

Undervisningens tilrettelæggelse
Der tages til enhver tid udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Der etableres forudsigelige rammer for undervisningen og pauser. Hverdagen er struktureret og voksenstyret.
Der er altid en lærer, som er fast tilknyttet klassen tilstede i undervisningen.
Hver morgen gennemgås skemaet for dagen, så alle ved, hvad der skal ske.
Elever møder kl. 8.30. Klassen følger ikke nødvendigvis resten af skolens program, da der er mulighed for at tilrettelægge dagen ud fra den enkelte elevs arbejdsrytme og dagsform, f.eks. at holde pause på et andet tidspunkt eller lign.
Undervisningen kan veksle mellem at arbejde praktisk og teoretisk; både i grupper og individuelt.
Der er fokus på den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.
Der kan være mulighed for at få undervisning i andre klasser både med henblik på et højere fagligt niveau og mulighed for at møde flere jævnaldrende og blive socialt udfordret.

Samarbejde
Der samarbejdes omkring udvikling af elevens faglige, sociale og kulturelle kompetencer, om forældresamarbejde, med eksterne samarbejdspartner og elevplanerne.
Samarbejdspartnere er: Forældre, PPA, sundhedsplejersken, UU – vejledning samt andre relevante.

Elevplaner og pædagogiske handleplaner
Der udarbejdes en elevplan minimum en gang om året. Elevplanen udarbejdes af klasselæreren evt. i samarbejde med andre personaler, som har den daglige kontakt med eleven.
Elevplanen bruges i alt arbejde omkring eleven; både i forhold til skolehjemsamarbejdet og andre relevante samarbejdspartnere.
Alle elevplaner redigeres hvert år i august måned. Udover elevplan udarbejdes en statusbeskrivelse som sendes til PPA og forældrene.
I august måned afholdes der skolehjemsamtaler, inden statusbeskrivelsen sendes. Forældrene og eleven har altid mulighed for at kommentere på statusbeskrivelsen.
Pædagogiske handleplaner laves løbende og efter behov. De skal bruges i det daglige konkrete arbejde i samarbejde med eleven i forhold til kortsigtet målsætning og evaluering.

Skole – hjem samarbejde
Den tilknyttede lærer i specialklassen er den person, der har den daglige kontakt til hjemmet, deltager i møder med hjemmet og øvrige samarbejdspartnere.
For nogle elever aftales det at bruge en kontaktbog, som sendes frem og tilbage med barnet/den unge hver dag.
Der afholdes minimum skole/hjem samtaler 2 gange om året.

Opstart i specialklassen
Når eleven er visiteret til skolens specialklasse, vil der på et opstartsmøde blive indgået konkrete aftaler mellem skole og hjem omkring opstarten – dette for at sikre en god opstart.
På mødet vil forældrene orienteres om det specialpædagogiske tilbud, og der udveksles oplysninger på en sådan måde, at de modtagende lærere, pædagoger og PPR – psykolog får de bedste betingelser for at arbejde med eleven.
Formålet med mødet er desuden at etablere et godt grundlag for det fremtidige skole-hjemsamarbejde.

Specialpædagogisk betjening
Alle elever i specialklassen er tilknyttet psykologbistand fra PPR. Den tilknyttede psykolog har til opgave at følge elevens udvikling og involvere øvrige faggrupper, hvis det er nødvendigt.

Færdig med skolen
Alle elever tilknyttes UU – Frederikshavn. UU er ungdoms uddannelsesvejledning.
Det er også muligt at få afprøvet konkrete jobmuligheder gennem praktikophold, brobygning m.m.
Inden eleven slutter på Dagskolen, vil der sammen med den pågældende elev være lavet planer for, hvad der skal ske fremadrettet.