logo nordjylland95blue

Skolens målgruppe

Børn og unge med behov for social færdighedstræningSkolens målgruppe er børn og unge i den skolepligtige alder og unge voksne op til 29 år. Der er tale om børn og unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder og som bedst kan profitere af undervisning, der gribes an ud fra et individuelt udgangspunkt.

Faglighed på Dagskolen Nordjylland har et højt niveau. Den er udviklet gennem 35 år til netop at tage sig af børn og unge, der af forskellige årsager kræver en særlig tilgang i et mindre miljø. Vores erfaringer viser, at med et langvarigt og procesorienteret arbejde med faste rammer og kontinuitet, kan de unge tilegne sig sociale færdigheder og kompetencer, som både styrker deres selvværd og selvtillid, så de ændrer adfærd. Vi fokuserer på den unges postive egenskaber og synliggør ressourcerne. Vi stiller krav til den enkelte unge, som han eller hun er i stand til at honorere
Der bliver med alle unge udarbejdet et individuelt skema, som netop tager udgangspunkt i deres ressourcer og interesser.
Nøgleord i vores arbejde er; Relationer, omsorg, samtaler, troværdighed, tillid og ikke mindst vedholdenhed.

Vi har stor erfaring i arbejdet børn/unge med følgende problematikker

Børn og unge med generelle/specifikke indlæringsvanskeligheder:

En indlæringsvanskelighed er en neurologisk forstyrrelse, som giver læse-, skrive-, stave- eller hukommelsesbesvær eller andre intellektuelle problemer. Det påvirker således ens evne til at læse, skrive eller kommunikere generelt, hvilket kan give udfordringer for ens faglige udvikling og fremtidige succes. Typisk er der enten tale om verbale og ikke-verbale varianter, som ofte ses hos børn og unge. Indlæringsvanskeligheder kan påvirke børn på mange måder og forårsage problemer socialt samt øge risikoen for andre mentale forstyrrelser. Selvom dette måske virker skræmmende – og også kan være det – skal man ikke miste håbet. Uanset hvilken indlæringsvanskelighed der er tale om, er det muligt at få behandling. Dagskolen har udviklet et individuelt tilrettelagt aktivitets- og læringssystem, som gør det muligt for de unge at arbejde på deres eget niveau og i deres eget tempo.

Børn og unge med udviklingsforstyrrelser som f.eks ADHD

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.
Hvad står ADHD for?
ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og ADHD påvirker i varierende grad hjernens evne til at regulerer: Opmærksomheden, aktivitetsniveauet (der kan være for højt eller for lavt), Impulskontrollen
Mennesker med ADHD har ofte svært ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation, de er i.
Dagskolen har også stor erfaring i arbejdet andre former for udviklingsforstyrrelser f.eks. Asperger, lettere autisme, dysfasi, tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med og uden udadreagerende adfærd o.l. psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlærings-mæssige problemer.

Børn og unge med behov for social færdighedstræning:

Gennem den sociale færdighedstræning bliver børn og unge mere selvstændige, og rustede til at klare hverdagens udfordringer, fx at afkode og løse konflikter og skabe kontakt til andre børn og unge. Dette skaber et godt fundament til at indgår i skole / uddannelse og fritidsaktiviteter, samt gøre den unge klar til et selvstændigt voksenliv. Det ruster barnet / den unge til selvstændigt at tage stilling til forventninger fra familie og miljøer.
Ved at bruge barnets / den unges dagligdag/ skolegang, som genstand for social færdighedstræning, kan vi lære barnet / den unge at forstå det sociale spil, aflæse og afkode sociale normer, løse konflikter og skabe gode relationer til voksne og jævnaldrende.
Vi har stor succes ved at arbejde ud fra ” Samarbejdsbaseret problemløsning”
Igennem strukturerede forløb med barnet / den unge, arbejder vi med følgende overskrifter:

  • sætte grænser,
  • hvem er jeg, og hvad skal andre vide,
  • samtale med andre
  • at skabe relationer,
  • konfliktløsning,
  • bede om hjælp.


Dette gøres gennem møder med barnet / den unge, enten individuelt eller i gruppeforløb. Hver samtale følger en genkendelig struktur, hvor barnet / den unge fortæller om en situation fra deres dagligdag, som bliver genstand for refleksion. Det pædagogiske personale stiller forskellige spørgsmål, der får barnet / den unge til at forstå hvad der skete i situationen, overvejer handlemuligheder og stiller opgaver om at tage initiativ til at afprøve forskellige handlemuligheder i lignende situationer. Den sociale færdighedstræning danner grundlag for udarbejdelsen af mål og delmål i den unges pædagogiske plan.
I den daglige praksis understøtter det pædagogiske personale, børnenes / de unges udvikling af sociale færdigheder, ved at opfordre og hjælpe med fx at tage kontakt til klassekammerater, selv kontakte egen læge, løse en konflikt med en anden beboer, planlæggelse af ture ud af huset osv.
Det pædagogiske personale dokumenterer løbende udfordringer og succesoplevelser med sociale færdigheder, i de daglige logbogsnotater.

Børn og unge, der er letter psykisk udviklingshæmmet, herunder sentudviklet:

Let udviklingshæmning fører normalt til indlæringsproblemer i skolen. Det er ofte først der, at barnets intellektuelle begrænsninger bliver opdaget. Nogle bliver i nærmiljøet opfattet som lidt træge snarere end udviklingshæmmede.
Dagskolen Nordjylland tilbyder undervisning for udviklingshæmmede eller sent udviklede børn/unge. Undervisningen tilrettelægges ud fra individuelle behov og sigter mod at understøtte den unges/barnets personlige udvikling og forbedre mulighederne for deltagelse i samfundslivet. Undervisningens mål og indhold bliver tilrettelagt på baggrund af relevante oplysninger og behov og aftales sammen med deltageren.